Liczba złożonych ofert: 2

Wybrana została jedna oferta o najwyższej liczbie punktów: 100 pkt.

Sposób obliczenia:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 70 pkt + Doświadczenie + Wykształcenie