Treść artykułu

Rozeznanie rynku_MEBLE

30.01.2019 Autor: Admin

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej mebli, będących wyposażeniem Domu Wspólnego prowadzonego przez Fundację Opieka i Troska, będącą Partnerem w projekcie: „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17.
Termin składania ofert: 04 luty 2019r. do godziny 12:00.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego). Za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do Fundacja Opieka i Troska.

Miejsce składania ofert (pocztą lub osobiście):
Fundacja Opieka i Troska
ul. Kiełczowska 43 bud. 6
51-315 Wrocław
lub na adres e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl w tytule wiadomości „Rozeznanie Rynku_Meble”

oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do Fundacja Opieka i Troska.