Treść artykułu

Rozeznanie rynku_MEBLE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej mebli, będących wyposażeniem Domu Wspólnego prowadzonego przez Fundację Opieka i Troska, będącą Partnerem w projekcie: „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17.

Termin składania ofert:  15 marca 2021 r. do godziny 12:00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego). Za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do Fundacja Opieka i Troska.

Miejsce składania ofert (pocztą lub osobiście):
Fundacja Opieka i Troska
ul. Kiełczowska 43 bud. 6
51-315 Wrocław

lub na adres e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl w tytule wiadomości „Rozeznanie Rynku_Meble”

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do Fundacja Opieka i Troska.

Kontakt z zamawiającym:
Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Sonia Nuc: sonia.nuc@gmail.com

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE: https://opiekaitroska.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zapytanie-ofertowe-w-trybie-rozeznania-rynku-OiT-meble-2021.docx