Treść artykułu

Regulamin Klubu na Psiaku

PRAWA UCZESTNIKA

Wychowanek ma prawo do:

 • Przebywania w świetlicy w godzinach jej otwarcia.
 • Odrabiania lekcji i korzystania w tym zakresie z pomocy wychowawców.
 • Korzystania z zabawek, sprzętu sportowego, gier i książek znajdujących się w świetlicy.
 • Wyjazdu na ferie i wakacje organizowane dla wychowanków.
 • Udziału w imprezach i wycieczkach.
 • Otrzymywania nagród za wzorowe zachowanie, konkursach.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • Okazywania szacunku wychowawcom, osobom starszym oraz koleżankom i kolegom.
 • Brania udziału w zajęciach przygotowanych przez wychowawców.
 • Dbania o wygląd świetlicy, wyposażenie, utrzymywania porządku
 • i czystości w świetlicy i jej otoczeniu.
 • Pomagania wychowawcom, koleżankom i kolegom.
 • Naprawienia szkody wyrządzonej umyślnie w pomieszczeniach świetlicowych i sprzęcie.

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOWI

 • Przychodzenia do świetlicy bez wiedzy i zgody rodziców.
 • Przynoszenia ze sobą większej ilości pieniędzy i przedmiotów wartościowych (świetlica za w/w przedmioty nie odpowiada).
 • Przynoszenia do świetlicy przedmiotów niebezpiecznych (ostrych narzędzi, petard itp.).
 • Opuszczania świetlicy w godzinach jej otwarcia bez zgody i wiedzy wychowawcy.
 • Niszczenia pomieszczeń i wyposażenia świetlicy.
 • Zabierania do domu książek, zabawek, gier, kaset i innych przedmiotów będących na wyposażeniu świetlicy lub stanowiących własność innych osób.
 • Obrażania wychowawców oraz koleżanek i kolegów.
 • Bicia, plucia, przezywania oraz w inny niewłaściwy sposób traktowania dzieci przebywających w świetlicy.
 • Używania brzydkich słów.
 • Palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania jakichkolwiek innych używek.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 • Upomnienie.
 • Pozbawienie nagród i możliwości uczestniczenia w niektórych zajęciach.
 • Zawieszenie w uczęszczaniu do świetlicy.
 • Wykluczenie ze świetlicy.

Przeczytaj również: