Treść artykułu

Ponowne rozeznanie rynku – stanowisko opiekuna/terapeuty w Domu Wspólnym

W związku z realizacją projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.05.01.00-00-D203/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Fundacja Opieka i Troska będącą Partnerem w projekcie, w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do przedkładania ofert na realizację usług jako : OPIEKUN/TERAPEUTA w Domu Wspólnym prowadzonym przez Fundację Opieka i Troska.

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” oraz wypełnienia i podpisania oświadczeń, stanowiących integralną część oferty oraz przedłożenia kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wykazane w ofercie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami po kryzysie psychicznym.

Oferty należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej, pod adres e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe OPIEKUN/TERAPEUTA, lub osobiście w zamkniętej kopercie opisane nazwą i adresem Fundacji, nazwą i adresem oferenta, z adnotacją „ZAPYTANIE OFERTOWE OPIEKUN/TERAPEUTA”.

Fundacja Opieka i Troska

ul. Kiełczowska 43 bud. 6

51-312 Wrocław

Biuro znajduje się na parterze.

Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem.

Załącznik do pobrania: +logo

https://opiekaitroska.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZAPYTANIE-OFERTOWE_OPIEKUN-TERAPEUTA_Nr-10_01_2020_POWER.docx

Wysłać z załącznikiem zapytania ofertowego