Otwarty Dialog w Fundacji

Otwarty Dialog w Fundacji Opieka i Troska

– Klub dla rodzin Siła rodziny – ten program realizowany jest według metody OD, już raz go opisujemy przy działaniach terapeutycznych, może jakoś to połączymy?

 

– Otwarty Dialog na XII Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – dzięki środkom uzyskanym podczas XIII Balu Dobroczynnego udało się sfinansować wprowadzenie metody OD w Szpitalu Wojewódzkim.

 

Opis działań podjętych w Szpitalu

Organizacja zespołu mobilnego utworzonego przy fundacji PIOD

Wypracowanie systemu działania i wdrożenie mobilnego zespołu interwencji środowiskowej złożonego z trzech przeszkolonych osób (psycholog, lekarz psychiatra, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego po ukończonym kursie „Ekspert przez doświadczenie”), prowadzących spotkania z osobą dotkniętą kryzysem zdrowia psychicznego i rodziną w ich miejscu zamieszkania.

Założeniem pracy zespołu mobilnego jest świadczenie kompleksowej opieki nad osobą dotkniętą kryzysem oraz jej otoczeniem społecznym w okresie największego zapotrzebowania na pomoc i w czasie powrotu do dawnych aktywności. Z naszych doświadczeń wynika, że pacjent po opuszczeniu oddziału szpitalnego konfrontuje się z wykluczeniem społecznym i trudną na skutek choroby sytuacją materialną. Długotrwały stres, brak opieki i zrozumienia ze strony najbliższego otoczenia przyczynia się niejednokrotnie do zaostrzenia kryzysu i rozpoczyna spiralę kolejnych powrotów do roli pacjenta oddziału psychiatrycznego. Kontakt z tym samym zespołem terapeutycznym zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności i jest unikalną szansą na utrzymanie ciągłości opieki, której zazwyczaj nie dają standardowe hospitalizacje w kolejnych oddziałach psychiatrycznych i zmieniająca się kadra lekarzy i psychologów.

Zaangażowanie koordynatora projektu we współpracę z XII Oddziałem Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz liczna – 18-osobowa kadra tamtejszego oddziału przeszkolona w nurcie „Otwartego Dialogu” są podstawą efektywnej, ścisłej współpracy i świadczenia pomocy małoletnim pacjentom od chwili rozpoznania zaburzenia psychicznego, poprzez etap szybkiego powracania do środowiska rodzinnego i podejmowania dawnych ról społecznych, aż do okresu pełnej remisji.

Planowana ilość spotkań terapeutycznych: 280 – tj. objęcie opieką 20 rodzin (10 w pierwszej i 10 w drugiej połowie trwania projektu) i zagwarantowanie każdej po 14 spotkań w ciągu 6 miesięcy.

W przypadku rezygnacji rodziny z programu z przyczyn losowych, pula spotkań przechodzi na kolejną rodzinę lub daje możliwość wydłużenia okresu terapii rodzinie z większym zapotrzebowaniem na pomoc. Zgodnie z ideą Otwartego Dialogu zakłada się gotowość odpowiadania potrzebom klienta.

 

  1. Stworzenie punktu pierwszego kontaktu dla osób zgłaszających zapotrzebowanie na interwencję zespołu mobilnego

Stworzenie możliwości szybkiego kontaktu, efektywnej koordynacji i szybkiej odpowiedzi w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania na interwencję zespołu mobilnego poprzez uruchomienie linii telefonicznej oraz dyżurów telefonicznych koordynatora zespołu.

 

  1. Rozpowszechnienie w społeczeństwie lokalnym informacji o podejściu ODA oraz możliwościach uzyskania pomocy (spotkania terapeutycznego w miejscu zamieszkania) w ramach pracy zespołu mobilnego.

Rozpowszechnienie na terenie Wrocławia i mniejszych miejscowości Dolnego Śląska ulotek informacyjnych oraz plakatów promujących działalność PIOD – ze szczególnym uwzględnieniem miejsc opieki zdrowotnej, domów samopomocy, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

 

  1. Zorganizowanie na terenie Wrocławia drugiej edycji kursu „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego”

Przygotowanie grupy profesjonalistów pracujących w instytucjach świadczących opiekę psychiatryczną do pracy w metodzie „Otwarty Dialog”. Adresatami kursu są: psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi i zajęciowi, pedagodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni, doradcy zawodowi, osoby doświadczone w chorobie

 

Okres: IX 2015 – X 2016 (8 zjazdów weekendowych)

 

– Kurs OD –  w załączniku!

– Współpraca i wizyty studyjne.

Wspólnie z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu bierzemy udział w wizytach studyjnych, odwiedzamy instytucje w Europie działające według założeń Otwartego Dialogu. Czerpiemy inspirację i utwierdzamy się w słuszności podejmowanych działań. Z każdego wyjazdu wracamy bogatsi o cenne doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów. My również chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych metodą Otwartego Dialogu do kontaktu.