Treść artykułu

Oferujemy pracę

FUNDACJA OPIEKA I TROSKA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Zatrudnienie od sierpnia 2021 r. Możliwość pełnego etatu lub pół etatu.

Głównym księgowym może być osoba, która:

 a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 4-letnią praktykę w księgowości,

c) ma znajomość:
-ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
2) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
3) umiejętności pracy w zespole,
4) umiejętności rozwiązywania problemów,
5) znajomość programów pakietu Microsoft Office,
6) znajomość systemu bankowości elektronicznej.

Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością;
2) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
3) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych
4) dekretowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych i księgowanie dokumentów,
5) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
6) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
7) sprawozdań w zakresie rozliczania otrzymywanych dotacji,
8) sporządzanie deklaracji CIT, PIT oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
9) rozliczanie inwentaryzacji oraz kontrola ksiąg inwentaryzacyjnych,
10) nadzór i prowadzenie kasy
11) sporządzanie sprawozdań GUS, sprawozdań rocznych do MRPiPS, rocznych sprawozdań finansowych
12) sporządzanie list płac i deklaracji do ZUS
13) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV i/lub list motywacyjny;
2) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych, wymaganych
do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Dokumenty należy składać w terminie od ukazania się ogłoszenia.

2) Sposób składania dokumentów:
w związku z sytuacją pandemiczną prosimy o przesyłanie dokumentów drogą mailową na adres: anna.miekus@opiekaitroska.pl; anna.gorecka@opiekaitroska.pl