Statut Fundacji Opieka i Troska

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1.    Fundacja Opieka i Troska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została Aktem założycielskim z dn. 12 marca 2003 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy pl. Srebrnym 1/4 przed notariuszem Ireną Sobków-Kucmin ( A nr 1293/2003) przez Fundatorów – Założycieli.
2.    Fundacja posiada osobowość prawną orazdziała na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873z późn. zm.), a nadto zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
3.    Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego ( OPP) w rozumieniu ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, a czas Jej trwania jest nieoznaczony.
5.    Fundacja działa pod nazwą Opieka i Troska oraz używa wyróżniajacego ją znaku graficznego.

§2
1.    Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2.    Sądem rejestrowym właściwym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.
3.    Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami.
4.    Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, tworzyć zakłady i filie, przystępować do spółek oraz spółdzielni socjalnych, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach. Strukturę organizacyjną oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i filii Fundacji określa właściwy Jej organ statutowy każdorazowo w treści stosownej uchwały konstytuującej każdą z ww. jednostek Fundacji.
5.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem zapisów § 12 niniejszego Statutu.

§3
1.    Fundacja może posługiwać się pieczęcią wskazującą jej nazwę, siedzibę oraz znak graficzny (logotyp).
2.    Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§4
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister właściwy w sprawach Pracy i Polityki Społecznej.
 
Rozdział 2
Majątek i źródła finansowania Fundacji

§5
1.    Na realizację celów wybranych przez Fundację fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych i 0/100), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej kwotę 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 0/100).
2.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem zapisów § 12 niniejszego Statutu. Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd.
3.    Poza funduszem założycielskim opisanym w ust. 1 powyżej, majątek Fundacji stanowią również ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
4.    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym Jej majątkiem.

§6
Źródłami finansowania (dochodami) Fundacji są m.in.:
•    dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
•    dochody z praw majątkowych;
•    dochody ze zbiórek i imprez publicznych (w tym organizowanych przez Fundację balów charytatywnych);
•    dotacje z budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
•    darowizny, spadki oraz zapisy (w tym zapisy zwykłe i windykacyjne) krajowe i zagraniczne;
•    subwencje od osób prawnych krajowych i zagranicznych;
•    dochody z działalności gospodarczej (w przypadku jej podjęcia przez Fundacje stosownie do zapisów § 12 niniejszego Statutu)
•    dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§7
1.    Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
2.    Dochody z tytułu dotacji, subwencji, darowizn, spadków oraz zapisów, opisane w pkt. 4)-6) § 6 niniejszego Statutu, mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowią inaczej.

§8
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Dyrektor Fundacji składa jednoosobowo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§9
Zabrania się:
•    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwanych dalej „osobami bliskimi”;
•    przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
•    wykorzystywania majątku na rzecz członków Jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
•    zakupu towarów lub usług od członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, jak również podmiotów, w których uczestniczą ww. osoby, na zasadach innych niż od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
Rozdział 3
Cel i działalność Fundacji

§10
1.    Celem statutowym Fundacji jest:
•    niesienie pomocy osobom ciężko i przewlekle Chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet;
•    niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień;
•    niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
•    niesienie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem;
•    niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, głównie pochodzącym z rodzin najuboższych, nieudolnych wychowawczo i patologicznych oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom;
•    propagowanie idei mediacji i negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych;
•    propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
•    prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia kobiet i osób starszych;
•    propagowanie idei wolontariatu;
•    prowadzenie działań proekologicznych;
•    wspomaganie i promowanie edukacji;
•    upowszechnienie i ochrona kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
•    prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, przedszkoli, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej, i innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
•    organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
•    współpraca ze szkołami pedagogicznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
•    organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty pracy Fundacji;
•    rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi i neurologicznymi.
2.    Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§11
Swoje cele statutowe Fundacja realizuje poprzez podejmowanie działalności w następującym zakresie:
•    prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapeutyczną dla osób wykluczonych społecznie oraz chorujących fizycznie i psychiczne, w tym m.in.: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów kultury, hosteli, klubów i warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia oraz rehabilitacji indywidualnej i grupowej;
•    prowadzenie przedszkoli, żłobków, ognisk wychowawczych oraz innych form opieki nad dziećmi;
•    działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób po kryzysie psychicznym, osób niepełnosprawnych, starszych bądź chorych,a nadto kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
•    organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i rodzinnych;
•    podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym m.in. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami systemu oświaty w zakresie praktyk i staży zawodowych oraz powoływanie – bądź przystępowanie do już istniejących – spółdzielni socjalnych;
•    organizowanie poradnictwa w zakresie podjęcia zatrudnienia, przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, a nadto organizacja szkoleń, warsztatów oraz innej formy pomocy bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy;
•    niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień;
•    organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla podopiecznych Fundacji, w tym organizowanie kolonii, półkoloni oraz obozów i turnusów rekreacyjnych i edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
•    pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin najuboższych, nieudolnych wychowawczo i patologicznych oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom;
•    inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym pomoc w leczeniu, zaopatrzeniu w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy, organizowanie zbiórek leków oraz sprzętu, a także środków finansowych potrzebnych na ich zakup;
•    organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji;
•    propagowanie idei wolontariatu oraz mediacji i negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych, jak również wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    organizowanie warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw, kiermaszy i innych wydarzeń kulturalnych;
•    prowadzenie galerii oraz organizacja edukacji kulturalnej i promocja kultury;
•    organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej, wspieranie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pomocy społecznej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy;
•    współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizacje celów Fundacji;
•    organizowanie zbiórek, imprez dobroczynnych oraz akcji sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych bądź świadczonych przez podopiecznych Fundacji oraz inne osoby uczestniczące w akcjach i działaniach podejmowanych przez Fundację, z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków materialnych na realizację Jej celów statutowych;
•    pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób poszkodowanych, chorych i ich rodzin poprzez organizowanie zbiórek żywności, odzieży, artykułów szkolnych oraz innych niezbędnych środków rzeczowych;
•    podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

§12
1.    Działania opisane w § 11 niniejszego Statutu Fundacja może realizować w następujących formach:
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego sklasyfikowana jako (wg PKD 2007):
85.    wychowanie przedszkolne (10.Z);
86.    szkoły podstawowe (20.Z);
87.    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (51.Z);
88.    pozaszkolne formy edukacji artystycznej (52.Z);
89.    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (59.B);
90.    działalność wspomagająca edukację (60.Z);
91.    praktyka lekarska specjalistyczna (22.Z);
92.    działalność fizjoterapeutyczna (90.A);
93.    działalność paramedyczna (90.D);
94.    pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (90.E);
95.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (10.Z);
96.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20.Z);
97.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (30.Z);
98.    pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (90.Z);
99.    opieka dzienna nad dziećmi (91.Z);
100.    pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
101.    działalność obiektów kulturalnych (04.Z);
102.    działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (13.Z);
103.    działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (99.Z);
Odpłatna działalność pożytku publicznego sklasyfikowana jako (wg PKD 2007):
47.    sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (61.Z);
48.    sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (62.Z);
49.    sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (79.Z);
50.    sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (in. pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych, realizowaną przez handlowe galerie artystyczne) (47.78.Z);
51.    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (99.Z);
52.    obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (20.Z);
53.    pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);
54.    restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (10.A);
55.    przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (21.Z);
56.    pozostała usługowa działalność gastronomiczna (29.Z);
57.    przygotowywanie i podawanie napojów (30.Z);
58.    wychowanie przedszkolne (10.Z);
59.    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (51.Z);
60.    pozaszkolne formy edukacji artystycznej (52.Z);
61.    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (59.B);
62.    działalność wspomagająca edukację (60.Z);
63.    praktyka lekarska specjalistyczna (22.Z);
64.    działalność fizjoterapeutyczna (90.A);
65.    działalność paramedyczna (90.D);
66.    pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (90.E);
67.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (10.Z);
68.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20.Z);
69.    pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (30.Z);
70.    pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (90.Z);
71.    opieka dzienna nad dziećmi (91.Z);
72.    pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
73.    działalność obiektów kulturalnych (04.Z);
74.    działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (13.Z);
75.    działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (99.Z);
76.    działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (04.Z)
77.    Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter fakultatywny, jest prowadzona w rozmiarach służących Jej celom statutowym i stanowi działalność dodatkową w stosunku do podejmowanej przez Fundację działalności pożytku publicznego.
78.    Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Zarząd Fundacji oraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgoda Zarządu Fundacji, wyrażona w formie stosownej uchwały, wskazywać winna rodzaj i charakter działalności (ze wskazaniem kodu działalności zgodnie z PKD 2007), której wykonywania Fundacja może się podjąć.
79.    Wszelkie przychody uzyskane przez Fundację z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego, jak również wszelkie dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 
Rozdział 4
Organy Fundacji

§13
1.    Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2.    Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu Fundacji oraz członka Rady Fundacji.
3.    Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

§14
1.    Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Zarząd Fundacji składa się z jednego albo większej liczby członków, przy czym liczba ta nie może być większa nić 5 osób.
3.    W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Dyrektora Fundacji. W Zarządzie wieloosobowym funkcję Dyrektora Fundacji pełni jeden z członków Zarządu wyznaczony przez Radę Fundacji. W Zarządzie wieloosobowym Dyrektor może powołać jednego z członków Zarządu na funkcję Wicedyrektora Fundacji.
4.    Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o Jego posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu wymagają większości kwalifikowanej bądź jednomyślności. W przypadku równości głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji. W Zarządzie dwuosobowym do podjęcia uchwały konieczna jest jednomyślność obu jego członków.
5.    Zarząd Fundacji jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw niezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu do kompetencji Rady Fundacji. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
•    przygotowywanie programów działania Fundacji;
•    administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Fundacji;
•    sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz składanie ich właściwemu ministrowi;
•    ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
•    składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;
•    zmiana statutu Fundacji.
6.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
•    w przypadku Zarządu jednoosobowego – Dyrektor Fundacji
•    w przypadku Zarządu wieloosobowego – Dyrektor Fundacji samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
7.    Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając jednocześnie zakres ich umocowania. Uchwała o powołaniu pełnomocnika oraz określająca zakres udzielonego mu umocowania wymaga jednomyślności wszystkich członków Zarządu.
8.    W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje inny członek zarządu.

§15
1.    Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji na czas określony nie dłuższy jednak niż 10 lat. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje.
2.    Członkowie Zarządu Fundacji za swoje działania odpowiadają przed Radą Fundacji i mogą być odwołani na podstawie uchwały Rady Fundacji w przypadku działania na szkodę Fundacji bądź własnej rezygnacji.
3.    Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać zwrot kosztów, poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.
4.    Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§16
1.    Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2.    Do szczególnych kompetencji Rady Fundacji należy:
•    propagowanie celów, dla realizacji których powstała Fundacja;
•    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
•    sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu;
•    prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności;
•    ocena sprawozdań, o których mowa w art. 12. ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.
3.    Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów ogólnej liczby Jej członków, chyba że postanowienia niniejszego Statutu wymagają większości kwalifikowanej lub jednomyślności.

§17
1.    W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 członków.
2.    Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
3.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
•    śmierci członka;
•    pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi Fundacji, co najmniej 2 tygodnie przed terminem rezygnacji;
•    odwołania członka z powodu działania na szkodę Fundacji.

§18
1.    Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
2.    Członkowie Rady Fundacji:
•    nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
•    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•    nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, choćby stosunek ten został zawiązany w zakresie niedotyczącym sprawowania funkcji członka Rady Fundacji;
•    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości: nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3.    Członkowie Rady Fundacji składają pisemne oświadczenia o nieistnieniu przeszkód opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§19
Statut niniejszy może być zmieniony przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

§20
1.    Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
2.    Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

§21
1.    W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2.    Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

§22
1.    Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2.    Do obowiązków likwidatora należy:
•    zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
•    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
•    wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
•    ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji;
•    spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku
3.    Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

§23
Fundacja składa właściwemu ministrowi, corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§24
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.