Konkurs na pracę ceramiczną 2020

Fundacja Opieka i Troska ogłasza konkurs dla uczestniczek i uczestników Pracowni ceramiki cykle I-VIII pn. „Ceramiczna Praca 2020”!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Opieka i Troska.
 2. Za przebieg Konkursu odpowiedzialny jest wyznaczony przez Organizatora Zespół w składzie: ceramik, koordynator projektu oraz przedstawiciel Fundacji Opieka i Troska.
 3. Konkurs zrealizowano dzięki dotacji Gminy Wrocław w ramach projektu: „Spotkanie z kulturą. Centrum działań twórczych w Starej Piekarni. Edycja 5.” organizowanego przez Fundację Opieka i Troska oraz dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Szczegółowe zasady Konkursu:

Celem Konkursu jest:

 1. Propagowanie ceramiki jako dziedziny sztuki,
 2. Promowanie dialogu między różnymi formami ekspresji artystycznej,
 3. Aktywizacja twórcza osób dorosłych,
 4. Wymiana doświadczeń między uczestnikami Konkursu,
 5. Aktywizacja społeczna i kulturalna mieszkańców Wrocławia i Psiego Pola,
 6. Promowanie Gminy Wrocław jako gminy przyjaznej działaniom artystycznym.

Szczegółowe zasady udziału:

 1. Konkurs skierowany jest do uczestniczek i uczestników Pracowni ceramiki uczęszczających na cykle zajęć I-VIII w ramach projektu „Spotkanie z kulturą. Centrum działań twórczych w Starej Piekarni. Edycja 5.” organizowanego przez Fundację Opieka i Troska oraz dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.
 2.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które przygotowały pracę podczas cyklów zajęć I-VIII w ramach PRACOWNI CERAMIKI tj. w pracowni ceramicznej mieszczącej się  w Starej Piekarni przy ul. Bolesława Krzywoustego 310A we Wrocławiu, zgodnie z harmonogramem warsztatów.
 4. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę przesyłając jej zdjęcie (w formacje jpg lub png) na adres: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com.
  Praca powinna być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem.
 5. Prace należy zgłaszać do 16 grudnia 2020 r (tj. środa).
 6. Zgłoszone prace powstałe podczas warsztatów podlegają wstępnej ocenie Zespołu wyznaczonego przez Organizatora Konkursu.
 7. Kryterium wstępnej oceny prac ceramicznych:
  -Oryginalność,
  -Technika wykonania,
  -Stopień trudności wykonania. 
 8. Wybrane prace w wyniku wstępnej oceny Zespołu podlegają ocenie Komisji Konkursowej, która wytypuje trzy najlepsze prace, ze wskazaniem pierwszego miejsca, czyli najlepszej ceramicznej pracy roku.
 9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przewidziane przez Organizatora Konkursu.
 10. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu połączone z wernisażem odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (tj. piątek) w Starej Piekarni przy ul. Krzywoustego 310A we Wrocławiu lub w całości w formie wirtualnej w mediach społecznościowych, jeśli stan epidemii nie pozwoli na rozstrzygnięcie konkursu w formie stacjonarnej. Wszyscy autorzy prac, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poinformowani o terminie rozstrzygnięcia Konkursu w formie wiadomości e-mail. Jednocześnie informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wernisażu zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora oraz w internecie.
 11. Dodatkowo lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Opieka i Troska, Facebooku Fundacji Opieka i Troska, stronie internetowej Starej Piekarni oraz na Facebooku Starej Piekarni.
 12. Organizator wykona dokumentację fotograficzną wszystkich prac, ze szczególnym uwzględnieniem prac zwycięskich.

Postanowienia końcowe:

1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac  w następujących polach eksploatacji:

– wystawa pokonkursowa w Starej Piekarni w formie stacjonarnej (ul. Bolesława Krzywoustego 310A, Wrocław) lub w formie online w mediach społecznościowych Organizatora, jeśli epidemia nie pozwoliłaby rozstrzygnąć Konkursu inaczej.
– zdjęcia prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
– używanie zdjęć prac do umieszczenia w internecie (Facebook, Instagram) oraz innych formach nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki CD-ROM).

2. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Opieka i Troska z siedzibą we Wrocławiu (51-315) przy ul. Kiełczowskiej 46 bud. B. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji Konkursu.

Administrator nie udostępnia danych  ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu lub do momentu wycofania zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (w przypadku wyrażenia zgody), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.