Treść artykułu

Krok po kroku, jak zostać uczestnikiem ŚDS!

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Kandydat składa podanie do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.

Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul.Strzegomskiej 6. Należy przygotować poniższe dokumenty wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

  • Aktualnej decyzji ZUS,
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
  • Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat),
  • Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach  z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
  • Ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,
  • Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych,jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,

Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6 – Wrocław lub kierownika ŚDS, na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.