Treść artykułu

Fundacja Opieka i Troska poszukuje kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

Warunki pracy i płacy: umowa o pracę (pół etatu) na zastępstwo( roczne- urlop macierzyński) zostanie zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony.

Osoby ubiegające się o stanowisko powinny spełniać następujące kryteria;

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu, tj.: pedagogika, psychologia, ekonomia, zarządzanie, administracja
 • Mile widziana specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecxznej
 • Półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: o pomocy społecznej, o środowiskowych domach samopomocy, postępowaniu administracyjnym i innych przepisów regulujących funkcjonowanie i kompetencje ŚDS,
 • umiejętności organizatorskie, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność, asertywność,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych i działania w warunkach stresu,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy ŚDS,
 • kierowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem ŚDS,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
 • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
 • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań ŚDS.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Fundacji.

 1. CV
 2. życiorys,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. posiadane referencje,
 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności