Deklaracja dostępności Fundacji Opieka i Troska

Deklaracja dostępności Fundacji Opieka i Troska

Fundacja Opieka i Troska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Opieka i Troska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Różewicz.
 • E-mail: rafalrozewicz1990@gmail.com
 • Telefon: 609748594

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Fundacji Opieka i Troska
 • Adres: ul. Kiełczowska 43/6, 51-315 Wrocław
 • E-mail: anna.miekus@opiekaitroska.pl
 • Telefon: 71 7947891

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Strona Fundacji Opieka i Troska jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodność ze standardami

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem

Strona spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Strona jest zgodna z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wygląd

Strona jest wyposażona w mechanizmy (NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI) ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Daty
26.08.2019 – zmiana szablonu i wyglądu strony, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia
Fundacja Opieka i Troska aktualnie pracuje nad nową wersją strony internetowej, która będzie jeszcze bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych.